Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΗΡΩΝ

49 χρόνια πρίν... 30.XII.1961


Eπιλογή: Mιχάλης N. Kατσίγερας

ΟΜΗΡΟΙ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ: Ιωάννινα, 29. – Εις τό αλβανικόν παραμεθόριον χωρίον Βισερά, όπου χθες αι αλβανικαί αρχαί παρέδωσαν 123 Έλληνας ομήρους, κυρίως γυναικόπαιδα, εκ τής περιοχής Αετομηλίτσας τού Γράμμου, συνεκροτήθη πολύωρος σύσκεψις τής ελληνικής επιτροπής επαναπατρισμού ομήρων μετά τής αντιστοίχου αλβανικής επιτροπής. Αποτέλεσμα τής συσκέψεως υπήρξε συμφωνία όπως εντός ελαχίστου χρόνου πραγματοποιηθή ο επαναπατρισμός όλων τών απαχθέντων υπό τών κομμουνιστοσυμμοριτών ομήρων. Η συμφωνία τελεί υπό τήν έγκρισιν τών Κυβερνήσεων Αθηνών και Τιράνων.

Τά ανωτέρω ανεκοίνωσεν απόψε ενταύθα ο διευθυντής τού υπουργείου Προνοίας κ. Πουλαντζάς, πρόεδρος τής επιτροπής επαναπατριζομένων ομήρων, ο οποίος μετέβη εις τήν μεθόριον προς παραλαβήν τών 123 επαναπατρισθέντων χθες. Ο κ. Πουλαντζάς δεν ανεκοίνωσεν άλλο τι πέραν του ότι οι Αλβανοί επέδειξαν καλήν διάθεσιν διά τήν οριστικήν λύσιν τού από μακρού εκκρεμούντος θέματος.

Τά μέλη τής ελληνικής επιτροπής υπό τόν κ. Πουλαντζάν είχον μεταβή και σήμερον εις τήν Αλβανίαν και συνηντήθησαν με τά μέλη τής αλβανικής επιτροπής επαναπατρισμού προκειμένου να παραδώσουν δύο Αλβανούς φυγάδας και να παραλάβουν ταυτοχρόνως άλλους δύο Έλληνας φυγάδας. Η διαδικασία αυτή διήρκεσεν επ’ ολίγον και εν συνεχεία διεξήχθη μακρά συνομιλία επί τού θέματος τών διαβιούντων εις Αλβανίαν Ελλήνων ομήρων.

Η συνομιλία απέληξεν εις συμφωνίαν, κατά τήν οποίαν διετυπώθησαν και οι όροι τού επαναπατρισμού τών υπερπεντακοσίων ακόμη ομήρων καθώς και τών ποιμνίων των και τών κινητών εν γένει περιουσιών των.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_30/12/2010_427203

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου